Roman Theatre, Palmyra, Syria

Roman Theatre, Palmyra, Syria

Acrylic on paper 20 in x 24 in

Roman Theatre, Palmyra, Syria